Engleska gramatika

Učenje nije mučenje

Nepravilni glagoli

Znam da ih je tesko naučiti , ali probajte ovako, po kategorijama.

Glagoli koji  u sve tri kolone imaju isti oblik:

cut-  cut -cut; hit -hit- hit; put- put- put

Glagoli koji imaju dve iste i jednu različitu kolonu:

bring-brought- brought; buy- bought- bought; teach -taught -taught

Glagoli koji se razlikuju u sve tri kolone;

begin-began- begun; know- knew- known; see- saw- seen

Advertisements
Postavite komentar »

Množina imenica

Već znamo da se množina imenica u engleskom gradi tako što imenici u jednini dodamo nastavak S ili ES , npr.     a book – books, a dress – dresses. Medjutim, postoje i imenice koje imaju sasvim drugačije oblike u množini, i tada govorimo o nepravilnoj množini imenica. Evo nekih primera:

a man – mena woman – womena child – children;  a foot – feet;         a tooth – teeth; an ox – oxena mouse – mice;  a louse – lice; a goose – geese

SIX GEESE

Neke imenice imaju potpuno isti oblik i u jednini, i u množini. Na primer:

a fish –  fisha sheep – sheep; a deer – deer

Postavite komentar »

Present Simple Tense

Potvrdni oblik: Subjekat + Infinitiv glagola      ( I play basketball every day. )

Subjekat 3. lice jednine (he, she, it) + Infinitiv glagola + –s/-es  ( My brother plays basketball on weekends. )

Upitni oblik:

Do / Does (za 3. lice jednine) + Subjekat + Infinitiv glagola

Do you play football every day? / Does your brother play football every day?

Kao što vidite, nastavaks,es više nije u infinitivu, vec u pomocnom glagolu. Tako je i kod

Odričnog oblika:

Subjekat  +  don’t / doesn’t ( za 3. lice jednine ) + infinitiv glagola

I don’t play football every day. / My brother doesn’t play football on weekends.

Postavite komentar »